Jaarverslag 2023

Van uitgiftepunt naar supermarkt

Ruim 18 jaar geleden is de Voedselbank in Krimpen aan den IJssel gestart als uitgiftepunt van de Voedselbank Rotterdam. Dit gebeurde vanuit het toenmalige kerkgebouw de Rank. Vanwege de sloop van dit gebouw zijn de activiteiten voortgezet vanuit de Fonteinkerk. Omdat Rotterdam heeft aangegeven eind 2023 te stoppen met de uitgifte van kratten is er gezocht naar een nieuwe vorm van levering van de levensmiddelen aan de cliënten.

Na diverse gesprekken met de Voedselbank Rotterdam, de wethouder en haar ambtenaar Armoedebeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel, het Krimpen Sociaal Team en diverse werkbezoeken aan collega voedselbanken is er besloten de zelfstandige Stichting Voedselbank Krimpen aan den IJssel op te richten met daarbij een uitgifte via een supermarktconcept.

Het jaar 2023 is gebruikt om de oprichting van de Stichting verder gestalte te geven. Er is een bestuur gevormd met een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee coördinatoren. De Stichting is op 4 mei 2023 notarieel opgericht en onder nummer 90115007 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en is er een bij de RABO bank een bankrekeningnummer geopend en bij de Belastingdienst de ANBI status gerealiseerd.

In dezelfde periode is er een aantal gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Voedselbanken Nederland resulterend in een lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van diverse faciliteiten die deze organisatie haar leden biedt.

Om het supermarktconcept in te vullen is er vanaf juli 2023 een winkelpand gehuurd aan de Jan Steenstraat 10 in Krimpen aan den IJssel. De daarop volgende maanden is gebruikt voor de inrichting waarna op 5 oktober 2023 het pand officieel door de burgemeester is geopend.

Om de uitvoerende organisatie verder in te richten is er via verschillende kanalen een oproep gedaan voor vrijwilligers. Daaraan is door vele medeburgers gehoor gegeven en eind 2023 zijn er 28 vrijwilligers actief in diverse functies zoals chauffeur, winkelmedewerker, gastvrouw en begeleider van cliënten.

Om de Stichting financieel “gezond” te kunnen laten draaien en de benodigde (inrichting) investeringen te kunnen doen is er door de gemeente Krimpen aan den IJssel voor 2023 een projectsubsidie verleend. Daarnaast is er een aantal donaties van onder andere diaconieën ontvangen en plaatselijke instellingen ontvangen worden er lokale acties door o.a. Lions Krimpen aan den IJssel  georganiseerd. Tevens worden er periodiek acties voor goederen “in natura” gehouden en mogen in dat kader ook de acties van scholen en bedrijven in de kerstperiode niet worden vergeten.

Conform de statuten van de Stichting is er een beleidsplan geschreven waarin o.a. de missie, visie, doelstelling en kernwaarden zijn opgenomen. Tevens is er een huishoudelijk reglement gemaakt waarin o.a. de diverse taken en bevoegdheden van de bestuursleden en een rooster van aftreden zijn omschreven.

Het bestuur vergadert 1 x per maand en van elke vergadering wordt een verslag en actielijst gemaakt. Het bestuur bestaat uit:

voorzitter: Anthon Timm

penningmeester: Cees-Jan Kwakernaak

secretaris: Fred de Gruijl

coördinatoren: Richard van Houwelingen en Henk Pontier.

Eind 2023 is de website in de lucht gekomen en zijn er per bestuursfunctie mailadressen en een informatiemailadres in gebruik genomen t.w.:

voorzitter@voedselbankkrimpenaandenijssel.nl

penningmeester@voedselbankkrimpenaandenijssel.nl

secretaris@voedselbankkrimpenaandenijssel.nl

coordinator@voedselbankkrimpenaandenijssel.nl

info@voedselbankkrimpenaandenijssel.nl

en voor de website: www.voedselbankkrimpenaandenijssel.nl

Op de website zijn diverse mogelijkheden om verder met de Stichting Voedselbank Krimpen aan den IJssel kennis te maken.

Om aan wettelijke voorwaarden te voldoen is er door twee vrijwilligsters, met goed gevolg, aan de cursus voedselveiligheid deelgenomen.

Het eerste boekjaar van de Stichting Voedselbank Krimpen aan den IJssel is afgesloten met een positief resultaat van € 6.061. Dit resultaat over 2023 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve, opgenomen onder het stichtingsvermogen. Met de ontvangen Projectsubsidie 2023 van de gemeente Krimpen aan den IJssel is, naast de zelfwerkzaamheden, onder andere de inrichting van de winkel, het magazijn en de verbouwing gefinancierd.

VOORUITBLIK 2024

Samenwerking is erg belangrijk. Samenwerking binnen de organisatie door alle betrokkenen / vrijwilligers is essentieel voor het functioneren van de organisatie en de onderlinge sfeer. Maar ook de samenwerking met externe partijen zoals het college van B&W, de lokale politiek, schulphulpverleners, KrimpenWijzer,  de diaconieën van de kerken, de scholen en de ondernemers- en particuliere organisaties (b.v. Lions en Rotary) die ons met geld en (levens) middelen ondersteunen. Om de voedselbank een podium te geven is ook de samenwerking met de Lokale Omroep Krimpen (LOK) van essentieel belang. Alleen samen kunnen we iets bereiken.

Door contacten met collega voedselbanken in onze regio te intensiveren is het wellicht mogelijk om tot een inzicht te komen wie welke producten het meest in overvloed ter beschikking heeft en zo d.m.v. een uitwisseling van levensmiddelen elkaars tekorten op te vangen.

Qua transport en logistiek is voor 2024 de wens een eigen transportmiddel in de vorm van een (kleine) vrachtauto met laadklep in gebruik te kunnen nemen. In het kader van samenwerking met andere partijen zou deze dan voor meerdere doeleinden kunnen worden ingezet waardoor de kosten navenant  kunnen worden verdeeld.

Het Financieel jaarrapoort over 2023 van Stichting Voedselbank Krimpen aan den IJssel kunt u opvragen door een een e-mail aan onze secretaris te sturen.

 

 

Deel dit bericht op sociale media